Stacje ładowania samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wspólnot mieszkaniowych.

Ekspertyza budynku pod kątem stacji ładowania, opinię ppoż., audyt energetyczny oraz montaż stacji ładowania w garażach wielostanowiskowych

%Stacje ładowania samochodów elektrycznych%

Ekspertyza stacja ładowania

Zgodnie z nowelizacją  ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnycprzed uzyskaniem zgody  na montaż stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych, których liczba mieszkań przekracza trzy lokale, konieczne jest wykonanie ekspertyzy . Ekspertyza, składa się z dwóch części – „Ekspertyzy warunków technicznych instalacji elektrycznej” oraz „Ekspertyzy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku”. Na podstawie dostarczonej dokumentacji, wizji lokalnej oraz wywiadu z zarządcą budynku zespół ekspertów ocenia możliwości techniczne budynku w związku z montażem prywatnych punktów ładowania. 

opinia ppoz specjalista

Czy samochody elektryczne są przyczyną pożarów?

Z niewiadomych przyczyn przyjęło się, że samochody elektryczne są przyczyną pożarów. Oczywiście jest to niesłuszny osąd . Najczęściej za pożary niestety odpowiada przeciążona lub wadliwa instalacja elektryczna. Podłączenie stacji ładowania bez wcześniejszego sprawdzenia instalacji elektrycznej i wykonania projektu może doprowadzić do ryzyka pożaru.

Jak dowiódł zespół ekspertów, pożar w garażu przy ul. Górczewskiej w Warszawie nie był spowodowany samozapłonem pojazdu elektrycznego. A co więcej – w chwili pożaru nie znajdował się tam żaden samochód elektryczny ani hybrydowy.

Czemu wykonujemy ekspertyzę dopuszczalności instalacji stacji ładowania?

Celem ekspertyzy jest jednoznaczna opinia czy budynek jest przystosowany do instalacji i eksploatacji stacji ładowania pod kątem pożarowym, oraz czy istniejąca instalacja elektryczna sprosta wymaganiom zasilania stacji ładowania. Badanie wykonywane przez wykfalifikowanych specjalistów stwierdza zgodność stanu zastanego z przepisami prawa. 

Z badania zostaje sporządzona ekspertyza dopuszczalności stacji ładowania, w której eksperci wskażą wszystkie wymagane elementy, czyli: 

1) moc przyłączeniową budynku, która może zostać wykorzystana na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania;

2) punkty w instalacji elektrycznej, w których przyłączenie stacji ładowania jest dopuszczalne, oraz parametry tego punktu, w tym maksymalną moc stacji ładowania, która może być przyłączona do instalacji elektrycznej;

3) rozwiązania budowlane oraz techniczno-instalacyjne, jakie powinny być przyjęte przy instalacji stacji ładowania, w tym wymagania dotyczące wyrobów zastosowanych do instalacji tej stacji;

4) warunki niezbędne do bezpiecznej eksploatacji stacji ładowania;

5) wymagania, jakie powinny być spełnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z zainstalowaniem stacji ładowania.

ekspertyza stacja ładowania


Co dalej, gdy zostanie wykonana ekspertyza stacji ładowania?

Po pozytywnym wyniku ekspertyzy przystępujemy do pracy.

Wnioskodawca składa wniosek o przyłączenie i po otrzymaniu warunków przyłączenia oraz uzgodnieniu projektu przystępujemy do prac montażowych. 

Prace montażowe trwają zwykle dwa dni, podczas których koniecznie może być wyłączenie zasilania całego lub części obiektu. Wyłączenia zwykle wykonywane są w porach porannych, a mieszkańcy powinni być o tym zawiadomieni z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Przerwa w zasilaniu zwykle trwa nie więcej niż 30 minut. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej przeprowadzane są badania rezystancji izolacji kabli i składany jest wniosek o gotowości do przyłączenia. Dd tego momentu operator systemu dystrybucyjnego w ciągu ok. 14 dni powinien zamontować układ pomiarowo-rozliczeniowy. Niestety czasami okres ten się przedłuża.

Po zamontowaniu licznika energii elektrycznej ponownie pojawia się wykfalifikowany specjalista i dokonuje uruchomienia stacji ładowania. Podczas uruchomienia przeprowadza testy funkcjonalne stacji ładowania oraz pełne pomiary elektryczne. Jeśli stacja działa poprawnie i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości sporządzony zostaje protokół uruchomienia i stacja zostaje dopuszczona do eksploatacji. 

Od tego momentu możesz w sposób bezpieczny ładować swój samochód w garażu podziemnym i pokonywać kolejne kilometry wiedząc, że wieczorem będziesz mógł skorzystać ze swojej własnej stacji ładowania. 

Ekspertyza stacja ładowania – czas realizacji

Zamawiając usługę ekspertyza stacja ładowania usługę wykonujemy do 30 dni od otrzymania wszystkich dokumentów. Wcześniejsze skompletowanie wszystkich dokumentów zwykle przyśpieszy wykonanie ekspertyzy stacji ładowania. 

f.a.q.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy potrzebna jest uchwała na montaż stacji ładowania?

Nie. Dla punktów ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania stanowi czynność zwykłego zarządu.

Kto pokrywa koszt ekspertyzy?

Koszt ekspertyzy w całości pokrywa wnioskodawca, czyli mieszkaniec budynku, który wnioskuje o montaż stacji ładowania. 

Ze względu na koszt ekspertyzy warto zapytać innych mieszkańców czy również nie są zainteresowany montażem stacji ładowania (nawet w przyszłości), bo w takim przypadku koszt jednostkowy znacznie się zmniejsza. 

W jaki sposób zasilić stację ładowania w garażu podziemnym?

Stacja ładowania w garażu podziemnym powinna być zasilona za pomocą oddzielnej instalacji wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym dostarczonym przez operatora systemu dystrybucyjnego.

W wyjątkowych przypadkach stacja ładowania może być zasilana z rozdzielnicy administracyjnej lub z licznika Mieszkańca, który powinien również wystąpić o zwiększenie przydziału mocy.

Jak rozliczać energię zużytą na ładowanie samochodu elektrycznego?

W sytuacji, gdy Mieszkaniec zasila stację ładowania z własnego przyłącza energii elektrycznej lub posiada dodatkowy licznik energii – sprawa rozliczeń jest w całości po jego stronie.

Widzimy, że zainteresowanie stacjami ładowania jest coraz większe, czy nie zabraknie nam mocy?

Prawdopodobnie zabraknie. Zwykle mocy rezerwowej wystarczy na 5 stacji ładowania. Na chwilę obecną nie jest to problemem. Jednak w okresie kolejnych 5 lat nie będą Państwo w stanie zapewnić przyłączenia kolejnym Mieszkańcom. 

Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest dokładne zaplanowanie systemu stacji ładowania. Dzięki dobrze zaplanowanemu systemowi zarządzania mocą opartego na jednym producenciemożemy znacząco zwiększyć ilość punktów ładowania. Stacje mają możliwość balansowania mocy ładowania między sobą. Jak to wygląda w praktyce? Posiadając 50 kW mocy rezerwowej zamiast 4 stacji ładowania są Państwo w stanie podłączyć nawet 16 stacji ładowania! Takie systemy od lat sprawdzają się w krajach, gdzie elektromobilność jest mocno rozwinięta.

Czy nie lepiej wyrazić zgodę na gniazdo elektryczne 230V?

Zdecydowanie nie!

Ładowanie samochodu z typowego gniazdka elektrycznego jest akceptowalne, gdy użytkownicy używają ładowarek dołączonych przez producenta, o maksymalnej mocy 2300W. Jednak czas ładowania koszystając z takiego urządzenia może wynosić nawet 40h. Z tego powodu część osób może kupić urządzenia o mocy 3600 W o prądzie znamionowym 16A. 

Typowe gniazdka elektryczne przystosowane są do krótkotrwałego obciążenia takim prądem. Długotrwałe obciążenie prądem 16A może spowodować nadmierne nagrzewanie w/w gniazdka. 

Stacje ładowania posiadają zabezpieczenia przed przegrzaniem. Ponadto muszą byc wyposażone w szereg zabezpieczeń elektrycznych w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ładowania samochodu elektrycznego.

Co musimy przygotować na spotkanie?

Podczas wizji lokalnej potrzebujemy m.in.:

Dostęp do rozdzielnicy elektrycznej,

Projekt techniczny instalacji elektrycznej,

Protokoły z badań instalacji elektrycznej, 

Projekt architektoniczny budynku,

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.